Quy định vận chuyển

Hành khách, người gửi bao gửi có các nghĩa vụ sau đây:

1. Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 99 của Luật Đường sắt;

2. Thanh toán tiền cước và các chi phí khác theo quy định tại ga đi;

3. Thanh toán tiền cước và chi phí phát sinh khi phát hiện chưa thanh toán hoặc thanh toán còn thiếu trên tàu;

4. Thanh toán các khoản tiền cước và các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển chưa thu hoặc thu chưa đủ theo quy định tại ga đến;

5. Hành khách đi tàu phải có đủ điều kiện:

a) Có vé đi tàu hợp lệ còn nguyên vẹn;

b) Đi đúng chuyến tàu và thời gian ghi trên vé;

c) Chấp hành nội quy đi tàu và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Trẻ em dưới 10 tuổi (nếu không xác định được tuổi thì có chiều cao từ dưới 1,32 m) đi tàu phải có người lớn đi kèm;

6. Xuất trình đầy đủ vé và giấy tờ hợp lệ cho các nhân viên đường sắt có trách nhiệm kiểm soát khi vào, ra ga, trạm; khi lên tàu, khi ở trên tàu.

Baoduongsat